Regulamin TurboTłumaczeń

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Słownik pojęć:

TurboTłumaczenia – Lingy Ltd, dane adresowe: First Floor, 59 Coton Road, Nuneaton, Wielka Brytania, CV11 5TS, VAT ID GB 258 8163 69, zarejestrowana w Companies House pod numerem 10191556. Tel.:  +48 224602999, adres e-mail: kontakt@turbotlumaczenia.pl. Lingy Ltd jest operatorem serwisu i usługodawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://turbotlumaczenia.pl/regulamin-turbo-tlumaczen/, reguluje korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, stanowi integralną część zawieranych z Klientem umów o świadczenie Usług,

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem URL: http://TurboTlumaczenia.pl oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa – usługa tłumaczenia (zwykłego, przysięgłego, itd.), korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez TurboTłumaczenia za pośrednictwem Serwisu, wykonywana za pośrednictwem sieci internet.

Tłumacz – osoba współpracująca z Usługodawcą i wykonująca Usługę, wykonująca usługę tłumaczenia lub korekty oraz usługi poboczne.

Tłumaczenie – gotowe tłumaczenie lub korekta wykonane przez Tłumacza lub Korektora.

Klient – użytkownik sieci internet, posiadający konto w Serwisie i/lub zamawiający Usługę bez rejestrowania się w Serwisie. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usługi świadczonej przez TurboTłumaczenia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.     

Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową.

Konto – indywidualne dla każdego Klienta miejsce w Serwisie, uruchomione po dokonaniu przez Klienta rejestracji, umożliwiające Klientowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

Rejestracja –  proces samodzielnego założenia Konta w Serwisie, polegający na podaniu przez Klienta własnego  adresu e-mail oraz ustanowieniu hasła do Konta. Rejestracja wymaga akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies, co następuje przez zaznaczenie przez Klienta właściwego pola (check-boxa) przy rejestracji Konta.

Aplikacja – oprogramowanie, do którego pełne prawa majątkowe przysługują      TurboTłumaczeniom, służące do zamawiania Usługi, jej realizacji oraz dostarczania Tłumaczenia Klientowi.

Formularz – formularz umieszczony na stronie https://turbotlumaczenia.pl/orders/new, poprzez który Klient może złożyć zlecenie (zakupić Usługę).

Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay lub inny.​

Konto Pre-Paid – konto Klienta w Serwisie, które Klient może doładować dowolną kwotą, następnie wykorzystywaną w celu zamawiania dowolnych Usług w Serwisie, aż do momentu całkowitego wykorzystania wpłaconej kwoty.

Platforma ODR – Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies.

3. Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług świadczonych przez Serwis;

b) niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Serwisu;

c) przekazywania prawdziwych danych osobowych;

d) nienaruszania praw osób trzecich do materiałów źródłowych, w szczególności w zakresie praw autorskich zarówno w przypadku zlecania, jak i realizowania usług tłumaczenia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jak i korzystanie z kont innych Klientów, udostępnianie swojego loginu i hasła do Serwisu innym Klientom.

5. Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

II. REJESTRACJA

1. Klient, chcąc skorzystać z funkcjonalności Serwisu, może założyć Konto. Rejestracja jest dobrowolna, a jej brak w żaden sposób nie wpływa na możliwość zamówienia Usługi. 

2. Rejestracja rozpoczyna się od wybrania zakładki ,,Zaloguj się” w Serwisie, a następnie wybraniu opcji: ,,Zarejestruj się”. 

3. Do skutecznego założenia Konta Klienta niezbędne jest podanie adresu e-mail Klienta oraz ustawienie przez Klienta dowolnie wybranego przez siebie hasła. Wraz  z dokonywaniem rejestracji, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki ochrony prywatności, co następuje przez zaznaczenie przez Klienta właściwego pola (check-boxa). Na późniejszym etapie Klient w Panelu Klienta ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych takich, jak numer telefonu, adres do korespondencji i dane do faktury. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym.

4. Wraz z procesem rejestracji, możliwe jest wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie newslettera, co następuje przez zaznaczenie właściwego pola (check-boxa).

5. Po dokonaniu rejestracji, na adres mailowy podany przez Klienta zostaje wysłany mail aktywacyjny, z linkiem aktywacyjnym, którego naciśnięcie powoduje aktywację założonego Konta, kończąc tym samym proces rejestracji. 

6. Z momentem rejestracji w Serwisie zawierana jest z Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Za pośrednictwem Serwisu Tłumacz ma możliwość zarejestrowania się i nawiązania współpracy z  Lingy Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (First Floor, 59 Coton Road, Nuneaton, United Kingdom, CV11 5TS, Company number 10191556), na portalu lingy.pro. Zasady funkcjonowania portalu lingy.uk opisuje regulamin znajdujący się na stronie www.lingy.uk.

III. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI

1. Zamawianie usługi polega na wklejeniu lub wpisaniu tekstu do tłumaczenia w Formularzu dostępnym na stronie Serwisu, bądź przesłaniu tekstu drogą e-mailową na adres kontakt@turbotlumaczenia.pl.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Formularzu treści niezgodnych z prawem kraju, w którym składane jest zamówienie Usługi lub prawa międzynarodowego, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.

3. TurboTłumaczenia zastrzeg ają sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji Usługi zawierającej treści, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. W ramach Serwisu dostępne są usługi tłumaczeniowe, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie, w szczególności następujące usługi:
a) usługa tłumaczenia zwykłego,
b) usługa tłumaczenia przysięgłego,
c) korekty tłumaczeń, korekty gotowego tekstu.

5. Podczas składania zlecenia, zostanie oszacowany czas, w którym tłumaczenie zostanie zrealizowane. W zależności od dostępności tłumaczy i poziomu skomplikowania tekstu, czas ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 24 godziny.

6. Klient zobowiązany jest zadbać o jasność i spójność tekstu dostarczonego do tłumaczenia tak, aby tłumacz nie miał problemów ze zrozumieniem samego tekstu oraz jego kontekstu. Jeśli tekst jest wyjęty z kontekstu, sugerowanym jest dostarczenie tego kontekstu w postaci linków do zewnętrznych plików czy stron www które mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu. W przeciwnym wypadku TurboTłumaczenia nie są w stanie zagwarantować zgodności tłumaczenia z zamysłami autora oryginalnego tekstu.

7. Po kliknięciu przycisku “Podsumowanie” Klient przechodzi do podsumowania zamówienia. W tym momencie realizowane są wszelkie rabaty, a Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i przejść do płatności, poprzez kliknięcie w przycisk “Zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Zapłać” równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Przed złożeniem zamówienia w ramach podsumowania TurboTłumaczenia udostępnia Klientowi, również będącemu Konsumentem, Regulamin, specyfikację usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta usługi, a Klientowi będącemu Konsumentem także podsumowanie warunków zamówienia. Podsumowanie powinno, w szczególności, zawierać parametry wybranej Usługi, czas trwania Umowy i wysokość opłaty należnej za wykonanie Usługi.

9. Zamawiając Usługę Klient:a) akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies;
b) jest informowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez TurboTłumaczenia w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, a więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies;
c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od TurboTłumaczeń informacji handlowych na swój adres e-mail (newsletter).

10. Do zawarcia Umowy z Klientem dochodzi w momencie zarejestrowania Konta Klienta w Serwisie lub w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji warunków Usługi zaproponowanych przez Usługodawcę i opłaceniu zamówionej Usługi. Do potwierdzenia dołączony jest Regulamin oraz specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta.

IV. CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie zamawiania Usługi, na podstawie aktualnego cennika, to jest cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena Usługi jest obliczana na bieżąco, z VAT, na podstawie aktualnego cennika i widoczna w trakcie zamawiania Usługi. Cena obliczana jest na podstawie liczby słów wklejonego lub wpisanego do Formularza tekstu.

2. Opłacenie Usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia Usługi.

3. Po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę.

4. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane w ramach usługi świadczonej przez operatora płatności.

5. W przypadku doładowania Konta Pre-Paid, Klient płaci za pomocą przelewu bankowego i przesyła TurboTłumaczeniom potwierdzenie przelewu.

6. W przypadku, kiedy TurboTłumaczenia nie otrzyma potwierdzenia płatności, Usługa nie jest realizowana.

7. W przypadku, kiedy TurboTłumaczenia otrzyma potwierdzenie płatności, Usługa jest realizowana, a czas realizacji Usługi jest liczony od momentu otrzymania przez TurboTłumaczenia potwierdzenia płatności.

8. Płatność za zlecenie jest przedpłatą traktowaną jako zaliczka na poczet zamówienia.

V. REALIZACJA USŁUGI

1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, zlecenie Klienta zostaje przesłane do odpowiednich tłumaczy.

2. W momencie akceptacji Usługi do realizacji, tłumacz oświadcza, że rozpocznie realizację Usługi (tłumaczenie lub korektę tekstu). Wtedy też Klient dostaje, drogą e-mailową, na adres podany podczas zlecania Usługi, wiadomość potwierdzającą podjęcie zlecenia przez tłumacza.

3. TurboTłumaczenia ma prawo odmówić realizacji Usługi i odstąpić od umowy na tłumaczenie zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

a) gdy tekst przekazany przez Klienta do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób niebudzący wątpliwości (np. nieczytelne pismo odręczne), a Klient nie dał wystarczających wskazówek, aby Usługa mogła być wykonana poprawnie.

b) gdy przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez Klienta czasie jest niemożliwe (np. duża ilość tekstu do przetłumaczenia).

c) gdy treść tekstu przekazana przez Klienta do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana, co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia (np. skomplikowana terminologia medyczna).

d) gdy treść tekstu przekazana przez Klienta do tłumaczenia narusza dobre obyczaje albo w rozumieniu przepisów prawa narusza interesy osób trzecich albo narusza przepisy prawa karnego lub w jakikolwiek sposób naraża      TurboTłumaczenia na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną.

e) w innych wypadkach, niezależnych od TurboTłumaczenia, które spowodują, że realizacja Usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa.

4. W przypadku odstąpienia przez TurboTłumaczenia od Umowy, Klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za tłumaczenie na koncie TurboTłumaczenia, a wszystkie dokonane przez niego wpłaty zostaną mu zwrócone.

5. Czas wykonania Usługi jest zależny przede wszystkim od długości i skomplikowania tekstu przesłanego przez Klienta do tłumaczenia. Usługodawca dba o to, aby ilość tłumaczy była wystarczająca tak, aby w krótkim czasie zaspokoić potrzeby każdego Klienta. W razie potrzeby, termin realizacji Usługi ustalany jest przez kontakt Klienta z tłumaczem za pośrednictwem Usługodawcy. W razie wniosku o reklamację spowodowanego zbyt długim czasem oczekiwania, jego zasadność jest stwierdzana na podstawie średniego czasu wykonywania analogicznych pod względem długości i skomplikowania Usług w Serwisie.

6. Gotowe tłumaczenie dostarczane jest drogą e-mailową, na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi.

VI. KONTO PRE-PAID

1. Klient może założyć w Serwisie konto Pre-Paid.

2. Zasady korzystania z Konta Pre-Paid są identyczne jak przy zamawianiu Usługi poprzez Formularz i bez logowania, z tą różnicą, że Klient może doładować Konto Pre-Paid dowolną kwotą (powiększoną o promocyjną kwotę, która jest podana w Koncie Klienta dla każdej wartości doładowania), którą następnie może wykorzystywać do zamawiania Usług, bez potrzeby każdorazowej płatności za kolejne tłumaczenia.

3. Założenie Konta Pre-Paid następuje po wypełnieniu krótkiego formularza na stronie https://turbotlumaczenia.pl/accounts/sign_up oraz kliknięciu linku aktywacyjnego wysłanego przez TurboTłumaczenia e-mailem.

4. Korzystanie z Konta Pre-Paid wymaga wcześniejszego zalogowania do Konta Klienta poprzez odpowiednią stronę Serwisu, dostępną pod adresem http://turbotlumaczenia.pl/accounts/sign_in.

4. Kwota wartości zamawianej Usługi jest każdorazowo, po zleceniu Usługi, odliczana od Konta Pre-Paid Klienta. Kwota pozostała do wykorzystania jest zawsze widoczna po zalogowaniu do Konta Klienta.

5. Wpłata na Konto Pre-Paid jest dokonywana za pośrednictwem przelewu bankowego, na konto bankowe  TurboTłumaczeń, którego dane zostają podane Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

2. Klient ma prawo złożyć reklamację , o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługa została faktycznie zrealizowana.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b) wskazanie nazwy Usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy;

c) przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) wskazanie żądania.

4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres TurboTłumaczeń wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez TurboTłumaczenia jako adres do kontaktu.

5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez TurboTłumaczenia następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

7. W razie uzasadnionej potrzeby, termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

9. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

VIII. POUFNOŚĆ

1. Tłumacze zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie, niezależnie od tego czy będzie to urywek tekstu, przekazany tłumaczom przed podjęciem się realizacji Usługi, czy też całość tekstu przesłanego przez Klienta do tłumaczenia. 

2. TurboTłumaczenia zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie i zadbanie o anonimowość Klientów, to jest nie ujawnianie treści tłumaczeń ani danych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem tłumaczy, pracowników i współpracowników TurboTłumaczeń w związku z realizacją usługi tłumaczenia.

3. Klient ma dostęp do zrealizowanego zamówienia bez limitów czasowych, poprzez link wysłany Klientowi drogą mailową lub poprzez Konto Klienta, o ile Klient takie Konto założył.

4. W każdym momencie Klient może poprosić o usunięcie jego zleceń z serwera, poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres kontakt@turbotlumaczenia.pl z adresu e-mail powiązanego z zamówieniem.

5. Prośba określona w ust. 4 powyżej nie wyłącza możliwości przetwarzania informacji o dokonanym tłumaczeniu dla celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów turbotlumaczenia.pl

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. TurboTłumaczenia oświadczają, iż dokładają wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom oraz Klientom i Tłumaczom Serwisu najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Serwisu należy zgłaszać pod adresem kontakt@turbotlumaczenia.pl. TurboTłumaczenia zalecają jednocześnie osobom korzystającym z Serwisu korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony danych, w tym w szczególności z programów antywirusowych.

2. TurboTłumaczenia ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Wielkiej Brytanii, treści Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność TurboTłumaczeń wobec Klienta ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi. Ograniczenie odpowiedzialności TurboTłumaczeń opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

X. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w rozdziale II pkt 6 (rejestracja w Serwisie). Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa  przed upływem wskazanego w pkt 1 powyżej terminu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego niewykorzystane środki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

4. Usługodawca dokona zwrotu płatności  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. W przypadku zamówienia usług tłumaczeniowych, o których mowa w rozdziale III pkt 4 Regulaminu, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż zamawiając te usługi klient wyraża wyraźną zgodę na ich pełne wykonanie i jest informowany przed złożeniem zamówienia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, a ponadto część tłumaczeń dostarczana jest w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W związku z tym Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia mailowo zawierającego żądanie rozpoczęcia spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania usługi przez TurboTłumaczenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie tłumaczenia w formie treści cyfrowych, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego tłumaczenia i udostępniania go osobom trzecim.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.

3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.turbotlumaczenia.pl

4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 (czternaście) dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 3 niniejszego rozdziału. 

5. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 4 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi.

6. Klient ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę, o której mowa w rozdziale II pkt 6 Regulaminu (co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta w Serwisie), przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@turbotlumaczenia.pl. Rozwiązanie umowy (usunięcie konta) nastąpi po upływie 14 dni od zgłoszenia żądania.     

7. Do oceny praw i obowiązków TurboTłumaczeń oraz Klienta nie będącego Konsumentem, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową, stosuje się prawo obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

9. TurboTłumaczenia nie zobowiązują się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, aczkolwiek wszelkie ewentualne spory z Klientami będzie starał się regulować polubownie. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością  TurboTłumaczeń jest sąd miejscowo właściwy dla  siedziby TurboTłumaczenia, jeśli roszczenie zgłasza Klient Serwisu będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane przez TurboTłumaczenia przeciwko takiemu Klientowi lub Klientowi czy tłumaczowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. Ewentualne spory z Klientem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa Wielkiej Brytanii.

10. Łącze elektroniczne do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

11. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu oraz ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu reguluje Polityka prywatności i plików cookies dostępna  na stronach internetowych Serwisu. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej zawartości, bezpiecznej pracy oraz do celów statystycznych. Korzystanie z plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klikając „Akceptuję” lub zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polityka prywatności i plików cookies.