POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Lingy Ltd przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich klientów, kontrahentów i partnerów, w tym Klientów i Użytkowników Serwisu www.turbotłumaczenia.pl, a także Partnerów/Kontrahentów Lingy Ltd, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce, Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych w Serwisie www.turbotłumaczenia.pl, [dalej: ,,Serwis”], zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Serwisu w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Korzystanie ze Serwisu wiąże się z pobieraniem dwóch rodzajów informacji: pliki cookies i danych osobowych podanych przez Klienta/Partnera/Kontrahenta.

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o klientach, kontrahentach i partnerach Lingy Ltd, w tym Użytkownikach, Klientach oraz Tłumaczach korzystających z usług Lingy Ltd i domeny turbotlumaczenia.pl. Wszelkie terminy użyte w Regulaminie świadczenia usług w Serwisie turbotlumaczenia.pl mają takie same znaczenie w niniejszej Polityce Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LINGY LTD, First Floor, 59 Coton Road, Nuneaton, Wielka Brytania, CV11 5TS, VAT ID GB 258 8163 69, zarejestrowana w Companies House pod numerem 10191556. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kontakt@turbotlumaczenia.pl; tel.: +48 732 97 05 97. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług przez Lingy Ltd, w tym za pośrednictwem Serwisu www.turbotlumaczenia.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług, w tym za pośrednictwem Serwisu www.turbotlumaczenia.pl. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z Lingy Ltd w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.turbotlumaczenia.pl oraz danych opisanych w Regulaminie dotyczących  dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez Lingy Ltd za pomocą karty płatniczej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na następujących podstawach prawnych i w niżej wskazanych celach: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem zawieranych umów, w tym w celach służących świadczeniu usług przez Lingy Ltd  za pośrednictwem Serwisu www.turbotlumaczenia.pl, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotlumaczenia.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłka newslettera z uwagi na prawnie uzasadniony interes Lingy Ltd;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu profilowania Użytkowników, Klientów i Tłumaczy  w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. Lingy Ltd nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO celem rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lingy Ltd.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z treścią art. 28 RODO Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Lingy Ltd są:

 1. partnerzy biznesowi Lingy Ltd,
 2. tłumacze,
 3. biuro rachunkowe,
 4. firma hostingowa,
 5. firmy obsługujące płatności internetowe,

którym Lingy Ltd powierza przetwarzanie danych osobowych.

W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Lingy Ltd wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawierania umów i świadczenia oferowanych usług, w tym korzystania z Serwisu oraz usług przez niego umożliwianych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane co najmniej przez okres trwania umowy oraz świadczenia Usług przy pomocy Serwisu Lingy Ltd.

Lingy Ltd będzie przechowywało dane osobowe Klienta i Tłumacza, który nie dokonał rejestracji w domenie Lingy Ltd do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w domenie Lingy Ltd, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Lingy Ltd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lingy Ltd na potrzeby marketingu bezpośredniego.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Lingy Ltd dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdy podmiot ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Lingy Ltd nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotów których dane są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego odpowiedni podmiot ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Lingy Ltd odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podmiot którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot którego dane osobowe są przetwarzane przez Lingy Ltd ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, Klienta lub Tłumacza, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu ww. podmiotów w Serwisie www.turbotlumaczenia.pl i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Serwisu www.turbotlumaczenia.pl oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

Wyrażenie zgody na korzystanie z cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku “Akceptuję” podczas wyświetlania się komunikatu na stronie głównej Lingy Ltd albo poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jednocześnie wskazujemy, że zakres ww. zgody może zostać dostosowany w ustawieniach przeglądarki przez podmiot wyrażający zgodę na korzystanie z plików cookies. Należy pamiętać, że każda zgoda na zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookies jest ograniczona tylko do Serwisu www.turbotlumaczenia.pl oraz podstron związanych bezpośrednio z jego działalnością.

Co do zasady istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

 • własne to jest takie które są obsługiwane przez nas,

oraz

 • podmiotów trzecich, obsługiwane przez podmiot trzeci w imieniu Lingy Ltd

Okres przechowywania ciasteczek na urządzeniu mobilnym lub komputerze mobilnym Użytkownika, Klienta lub Tłumacza może się różnić w zależności od pliku cookie. Niektóre pliki cookie są plikami sesyjnymi, czyli istnieją w czasie w którym przeglądarka Użytkownika, Klienta lub Tłumacza jest otwarta. Usuwane są natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Istnieją również trwałe pliki cookie, czyli takie które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, zazwyczaj są one wykorzystywane do rozpoznawania komputera lub innego urządzenia Użytkownika, Klienta lub Tłumacza.

Używamy następujących plików cookies:

 1. Pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
 2. Pliki cookies zwiększające efektywność/wydajność działania strony, umożliwiające nadzór nad poprawnym działaniem strony oraz zwiększenie satysfakcji podmiotu korzystającego ze strony.
 3. Pliki cookies o znaczeniu funkcjonalnym, ułatwiającym użytkowanie strony.
 4. Pliki cookies o których celem jest analityka, pozwalająca zrozumieć w jaki sposób dane podmioty korzystają z naszego Serwisu.  Wykorzystujemy narzędzia analityczne należące do podmiotów trzecich, co przekłada się na poprawę świadczonych przez nas usług przy pomocy Serwisu www.turbotlumaczenia.pl
 5. Pliki cookies o znaczeniu reklamowym, pozwalające śledzić aktywność danego użytkownika korzystającego z Serwisu Lingy Ltd i dopasowywać dla niego reklamy zgodnie z jego zainteresowaniami w oparciu o uzyskane informacje.
 6. Inne pliki cookies, mające znaczenie dla strony.

Poniższa tabela przedstawia listę różnych plików Cookie w tym wskazanie czy są dostarczane (wykorzystywane ) przez podmiot trzeci, wykorzystywanych przez nas na naszym Serwisu oraz podstron związanych bezpośrednio z jego działalnością:

Nazwa pliku Cookie

Opis pliku Cookie

Cel/Znaczenie pliku Cookie dla strony

Okres przechowywania pliku Cookie

XSRF-TOKEN

Plik cookie jest ustawiany przez platformę do tworzenia witryn internetowych Wix na stronie internetowej Wix. Plik cookie służy do celów bezpieczeństwa.

Niezbędny

2 godziny

_ga

Ten plik cookie jest zainstalowany przez Google Analytics. Plik cookie jest używany do obliczania danych o odwiedzających, sesji, kampanii oraz do śledzenia wykorzystania strony w raporcie analitycznym strony. Pliki cookie przechowują informacje w sposób anonimowy i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.

Analityczny

2 lata

_gid

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik ten służy do przechowywania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych na temat działania strony internetowej. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło skąd pochodzą oraz strony odwiedzane są anonimowe.

Analityczny

1 dzień

turbotlumaczenia_v1517_session

Inny

2 godziny

_gat_UA-1718352-35

Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny internetowej, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

Efektywność/wydajność

1 minuta

_fbp

Ten plik cookie jest dostarczany przez Facebooka aby udostępniać reklamy na swojej platformie zgodnie z preferencjami danego podmiotu uzyskanymi w toku użytkowania Portalu dogadamycie.pl

Reklama

2 miesiące

fr

Plik cookie jest dostarczany przez Facebook, aby pokazać dopasowane reklamy dla użytkowników Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika w sieci na stronach, które mają Facebook pixel lub wtyczki społecznościowe dostarczane Facebook 

Reklama

2 miesiące

_gaexp

Ten plik cookie służy do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których został uwzględniony użytkownik.

Efektywność/wydajność

1 miesiąc

mp_f8c2cf5d991987edfad81a79af40dee5_mixpanel

Inny

1 rok

callpageCookieTest

Inny

Sesyjny?

_dc_gtm_UA-1718352-35

Inny

1 minuta

cp_widget_session

Inny

4 tygodnie

IDE

Używany przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej i wszelkich innych reklam przed odwiedzeniem strony. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.

Reklama

1 rok

NID

Ten plik cookie jest używany do profilu opartego na zainteresowaniach użytkownika i wyświetla użytkownikom spersonalizowane reklamy.

Reklama

5 miesięcy

ebade7e2697f5a52b2f65f140d3e6117c1e80a9b

Inny

4 tygodnie

 

Wskazujemy, że w większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Lingy Ltd polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Lingy Ltd wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych bądź oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies oraz innych dokumentów. Wskazujemy, że koniecznym jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
Lingy Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszym miejscu.   

Zamów tłumaczenie

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej zawartości, bezpiecznej pracy oraz do celów statystycznych. Korzystanie z plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klikając „Akceptuję” lub zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polityka prywatności i plików cookies.