INFORMACJE ZGODNE Z RODO – TURBOTŁUMACZENIA.PL

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu www.turbotłumaczenia.pl jest LINGY LTD, Unit 4, The Courtyard, 17 Bond Street, Nuneaton, Wielka Brytania, CV11 4BX, VAT ID GB 258 8163 69Z, zarejestrowana w Companies House pod numerem  10191556.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem kontaktować można się e-mailowo: kontakt@turbotlumaczenia.pl oraz telefonicznie: +48 732 97 05 97.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Lingy Ltd jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@turbotlumaczenia.pl.

4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów Serwisu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez Lingy Ltd usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotłumaczenia.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera).

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Lingy Ltd dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. Lingy Ltd nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Lingy Ltd są partnerzy biznesowi Lingy Ltd, tłumacze, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych, którym Lingy Ltd powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta.

8. Lingy Ltd będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Serwisie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w Serwisie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Lingy Ltd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lingy Ltd na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Lingy Ltd dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Lingy Ltd nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Lingy Ltd odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotłumaczenia.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.