Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Klienci Serwisu www.turbotłumaczenia.pl

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu www.turbotłumaczenia.pl jest LINGY LTD, 5 The Mall, W5 2PJ Londyn, Wielka Brytania, VAT ID GB 258 8163 69Z, zarejestrowana w Companies House pod numerem
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem kontaktować można się e-mailowo: kontakt@turbotlumaczenia.pl oraz telefonicznie: +48 732 97 05 97.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Lingy Ltd jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@turbotlumaczenia.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów odbywa się na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez dogadamycie.pl usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotłumaczenia.pl, tj. czynności przed zawarciem umowy, zawarcia umowy i jej zrealizowania, do celów księgowych, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotłumaczenia.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu kontaktu z Klientem (także potencjalnym), a także w celu wysyłki informacji handlowej, w tym newslettera, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Lingy Ltd są partnerzy biznesowi Lingy Ltd, tłumacze, biuro rachunkowe, firmy hostingowe, firmy zajmujące się wysyłką newslettera, operatorzy płatności internetowych i inne podmioty, którym Lingy Ltd powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług.
 7. Lingy Ltd będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Serwisie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w Serwisie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Lingy Ltd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lingy Ltd na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Lingy Ltd dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Lingy Ltd nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w UK Information Commissioner’s Office.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu www.turbotłumaczenia.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Partnerzy i Kontrahenci Serwisu www.turbotłumaczenia.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest LINGY LTD, 5 The Mall, W5 2PJ Londyn, Wielka Brytania, VAT ID GB 258 8163 69Z, zarejestrowana w Companies House pod numerem
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem kontaktować można się e-mailowo: kontakt@turbotlumaczenia.pl oraz telefonicznie: +48 732 97 05 97.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Lingy Ltd jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@turbotlumaczenia.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym newslettera.
 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy LINGY LTD, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone lub udostępnione do zrealizowania celów przetwarzania, w tym partnerzy biznesowi LINGY LTD, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zażądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, lecz co najmniej przez okres obowiązywania umowy i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od LINGY LTD dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w UK Information Commissioner’s Office.
 11. Podanie danych osobowych jest przez Pana/Panią dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.