Rekrutacja do szkół i uczelni wyższych – pamiętaj o tłumaczeniu przysięgłym

Rekrutacja do szkół i uczelni wyższych - pamiętaj o tłumaczeniu przysięgłym  - turbotlumaczenia.pl

Twoje dziecko kształciło się do tej pory w innym kraju? Właśnie przeprowadziliście się do Polski ze względu na trudną sytuację geopolityczną? A może po zdaniu egzaminu dojrzałości zagranicą chcesz wrócić do ojczyzny i tutaj podjąć studia? Nowy rok szkolny za rogiem, a i 1 października, czyli początek roku akademickiego, zbliża się wielkimi krokami. To ostatni moment na kompletowanie niezbędnych dokumentów.  

Zastanawiasz się, jak wyglądają procesy rekrutacyjne od strony formalnej  na poszczególnych szczeblach edukacji? Czy szkoły mają obowiązek przyjąć ucznia w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego? Przeczytaj nasz artykuł – odpowiadamy na wszelkie pytania odnośnie rekrutacji do polskich szkół i uczelni wyższych oraz przybliżamy zagadnienie dotyczące tłumaczenia przysięgłego świadectw i dyplomów.

Czy różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów dotyczących rekrutacji i dokumentów, warto przypomnieć, czym różni się praca tłumacza przysięgłego od pracy tłumacza zwykłego.

Tłumaczenie przysięgłe (tłumaczenie uwierzytelnione) pozwala na zachowanie mocy prawnej dokumentów – m.in. świadectw i dyplomów, wyników egzaminów i nie tylko. Oprócz zaświadczeń związanych z potwierdzeniem poszczególnych etapów edukacji, przysięgle tłumaczone są także akty notarialne, akty urodzeń, ślubów, umowy sprzedaży czy dokumentacje medyczne. Aktualnie może być sporządzane nie tylko w formie drukowanej z pieczęcią tłumacza i podpisem na każdej przetłumaczonej stronie, z klauzulą uwierzytelniającą na końcu, ale i w formie elektronicznej. Wówczas o mocy prawnej dokumentu świadczy kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza. Tłumaczenia przysięgłe może wykonać jedynie osoba spełniająca niżej podane warunki. 

Tłumaczenia zwykłe to przekład wszystkich tekstów, które nie są dokumentami urzędowymi lub firmowymi. Nie zawierają pieczęci ani podpisów, mogą być wykonywane przez absolwentów filologii obcych. Do ich przygotowania nie jest potrzebny egzamin państwowy ani zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Nie każdy tłumacz pracujący jako freelancer ani nie każde biuro tłumaczeń może zaoferować opisywaną usługę. Tłumacz musi być wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Uprawnia go do tego zdanie egzaminu państwowego oraz zaprzysiężenie przez Ministra Sprawiedliwości. By zostać wpisanym na listę i otrzymać pieczęć, należy także być obywatelem Polski, kraju UE lub EFTA, znać język polski, nie być osobą karaną za określone w ustawie przestępstwa, mieć zdolność do czynności prawnych oraz posiadać tytuł magistra. 

Warto dodać, że tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za przetłumaczone treści. W przypadku błędów osoba korzystająca z jego usług może ubiegać się o odszkodowanie. 

Rekrutacja do szkoły podstawowej – jakie dokumenty będą niezbędne do przetłumaczenia? 

Formalności związane z wyborem biura tłumaczeń mamy za sobą, pora na wejście w mury wybranej szkoły.

Nagła zmiana sytuacji zawodowej rodziców, choroba w rodzinie lub diametralne pogorszenie się poczucia bezpieczeństwa ze względu na sytuację geopolityczną w danym kraju, to najczęstsze przyczyny nagłych powrotów rodzin zza granicy.

Przyjazd do Polski zmienia nie tylko sytuację dorosłych. Zdarza się, co pokazała sytuacja na Ukrainie, że najmłodsi z dnia na dzień muszą zmienić znane dotychczas środowisko szkolne i rozpocząć adaptację w nowych warunkach. 

Nie zawsze rozpoczęcie nauki w nowej szkole pokryje się z początkiem nowego roku szkolnego. Jeśli dopiero teraz okazało się, że dziecko będzie podejmowało naukę w polskiej szkole podstawowej po latach edukacji w zagranicznej placówce, nie jest to problemem w procesie rekrutacji.

Nawet jeśli dana szkoła zamknęła już listę na rok 2023/24, ma obowiązek przyjąć do grona uczniów dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa kontynuowanie nauki może rozpocząć się z początkiem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

By kontynuować naukę po powrocie z zagranicy należy skierować do dyrektora wybranej szkoły podstawowej wniosek o przyjęcie w szeregi uczniów i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w innym kraju. Tymi dokumentami są:

  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą. 

Wyżej wymienione świadectwa lub zaświadczenia muszą zostać przetłumaczone przysięgle. Tłumaczenie zwykłe lub ustny przekład podczas okazywania dokumentów w odpowiedniej placówce nie mają należytej mocy prawnej. 

Co może zrobić rodzic lub uczeń podczas rekrutacji w przypadku braku świadectw szkolnych? 

W przypadku braku możliwości okazania świadectwa lub zaświadczenia, Ministerstwo daje możliwość przedstawienia podczas rekrutacji do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej pisemnego oświadczenia dotyczącego sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Dokument może zostać złożony przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez zagraniczną placówkę edukacyjną. 

W jakich sytuacjach przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną dla ucznia? 

W przypadku niemożności przedstawienia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających naukę w szkole poza granicami Polski, ucznia kwalifikuje się do odpowiedniej klasy w i na odpowiedni rok lub semestr kształcenia w szkole publicznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa może zostać przeprowadzona w języku obcym, w przypadku słabej znajomości przez ucznia języka polskiego. Jej poziom jest dostosowany do wieku dziecka lub nastolatka. 

Nauka w szkole ponadpodstawowej – obowiązki ucznia i rodziców w procesie rekrutacji 

W przypadku rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych dzieci przybywających zza granicy, sposób postępowania placówek edukacyjnych jest bardzo podobny, jak w przypadku szkół podstawowych. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów – w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe dokumenty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

Wyjątek stanowią publiczne szkoły branżowe II stopnia i publiczne szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia w szeregi uczniów jest posiadanie odpowiednio  potwierdzonego wykształcenia zasadniczego zawodowego albo wykształcenia branżowego I stopnia lub wykształcenia średniego. Te placówki wymagają świadectwa potwierdzającego osiągnięcie wykształcenia średniego. 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, sportowych, artystycznych czy oddziałów dwujęzycznych warunkiem przyjęcia może być spełnienie dodatkowych kryteriów, takich jak zdanie egzaminu sprawnościowego, ze znajomości języka obcego czy praktycznego z wybranej dziedziny.

Indywidualne warunki rekrutacji powinny być jasno przedstawione w regulaminie oraz zostać wyjaśnione podczas rozmowy z dyrekcją lub pracownikiem placówki edukacyjnej w języku zrozumiałym dla kandydata i jego opiekunów. 

Jak przebiega rekrutacja na uczelnie wyższe po zagranicznej maturze?

Chcąc po edukacji w Polsce kontynuować naukę poza granicami kraju, należy zdać maturę międzynarodową. A co w odwrotnym przypadku? Przecież doskonale znamy z naszego otoczenia historie, kiedy całe rodziny wyjeżdżają do pracy zagranicą, a po latach dzieci, właściwie dorośli, wracają, by jako pełnoletni dalej kształcić się ojczyźnie.

Jakie dokumenty będą niezbędne do przedstawienia podczas procesu rekrutacji w państwowych uczelniach wyższych? 

Czy samo tłumaczenie świadectwa dojrzałości wystarczy przy rekrutacji na studia?  

Obywatele polscy kształcący się do tego pory za granicą mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości lub dyplomu, które dają prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

W określonym przez regulamin rekrutacji terminie, przyszli studenci muszą także przedstawić świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP (kopię oraz oryginał do wglądu), a w przypadku chęci podjęcia studiów II stopnia, dyplom otrzymany po ukończeniu studiów I stopnia. 

Powyższe dokumenty – zwłaszcza świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości oraz dyplom wraz z suplementem muszą zostać przetłumaczone przysięgle na język, w którym prowadzone będą studia. 

Określone kierunki wymagają także dostarczenia innych dokumentów, przystąpienia do egzaminów wstępnych oraz przeprowadzenia badań lekarskich. W celu upewnienia się, zachęcamy do zapoznania z informacjami na stronach internetowych szkół wyższych oraz kontaktu z właściwymi dla wybranej dla siebie placówki komisjami rekrutacyjnymi. 

Czy absolwenci szkół wyższych będą potrzebować tłumaczenia przysięgłego dyplomu i certyfikatów?

Zdecydowanie tak! Choć wyniki rekrutacji do pracy zależą w dużej mierze od umiejętności praktycznych, pewne zawody lub instytucje zatrudniające kandydatów, wymagają odpowiedniego wykształcenia lub ukończonych kursów. Przyszły pracodawca poprosi więc o zaprezentowanie odpowiednich dokumentów – zazwyczaj będzie to dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu i certyfikaty potwierdzające udział w specjalistycznych szkoleniach. Jeśli skończyłeś studia zagranicą, niezbędne będzie przedstawienie tłumaczenia przysięgłego dokumentów potwierdzających posiadanie naukowego tytułu. 

Tłumaczenie przysięgłe świadectw i dyplomów przez internet

Zdajemy sobie sprawę, że rekrutacje do szkół podstawowych i ponadpodstawowych są właściwie zakończone, dlatego chcąc w ostatniej chwili dopisać pociechę do grona uczniów, trzeba się spieszyć. Podobnie z uczelniami wyższymi – na tym etapie dysponują wolnymi miejscami tylko na wybranych kierunkach.

Zagraniczne świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia szkoły czy świadectwa dojrzałości (wyniki egzaminów maturalnych), które będzie się prezentować podczas naboru, muszą zostać przetłumaczone przez tłumaczy przysięgłych. 

Proponujemy więc usługę tłumaczenia przysięgłego dokumentów szkolnych w pełni online, w przypadku wielu par językowych. 

Jak zamówić tłumaczenie przysięgłe dokumentów? 

Nasze biuro tłumaczeń daje możliwość wykonania przekładu przysięgłego bez wychodzenia z domu. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe online. Dotyczy to nie tylko świadectw czy dyplomów szkolnych, ale wszystkich dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego. 

Dajemy możliwość złożenia zamówienia przez internet – nie trzeba wychodzić z domu, by nadać lub odebrać gotowy już dokument. Najpierw wypełnia się specjalny formularz i dodaje załączniki. W odpowiedzi przedstawiamy koszt tłumaczenia. Jeśli zostanie zaakceptowany, nasi doświadczeni tłumacze przysięgli ruszają do pracy. Gotowe tłumaczenia dokumentów otrzymuje się zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej – są wysyłane kurierem lub Pocztą Polską na wskazany adres.

Twoja TURBOwygoda jest dla nas najważniejsza. Kiedy mu zajmujemy się tłumaczeniem, Ty możesz poświęcić się kompletowaniu uczniowskiej lub studenckiej wyprawki. Wspólnie dobrze przygotujemy uczniów na nowy etap edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną stroną, w której znajdziesz informacje dotyczące zamówienia każdego tłumaczenia przysięgłego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 

Tłumaczenia przysięgłe przez internet – bezpłatna wycena tłumaczenia (turbotlumaczenia.pl) 

FAQ – tłumaczenia przysięgłe przez Internet 

  1. Jakie dokumenty przy rekrutacji do szkoły trzeba przetłumaczyć przysięgle?

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko rozpoczęło naukę w polskiej szkole, dyrekcji należy przedstawić tłumaczenia przysięgłe świadectwa lub świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji poza granicami kraju.

2. Jakie dokumenty przy rekrutacji na uczelnię trzeba przetłumaczyć przysięgle?

Kandydaci na studia muszą przedstawić komisjom rekrutacyjnym świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, a w przypadku chęci podjęcia studiów II stopnia, dyplom otrzymany po ukończeniu studiów I stopnia. Określone kierunki wymagają także dostarczenia innych dokumentów. Należy zapoznać się z regulaminem konkretnej uczelni. 

3. Czy istnieje szansa na zapisanie dziecka do szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego?

Tak, dziecko, które do tej pory edukowało się poza granicami Polski, po otrzymaniu zgody dyrektora placówki może w dowolnym momencie dołączyć do odpowiedniej klasy w szkole publicznej.

źródła:

Szkoła po powrocie z zagranicy – Powroty.gov.pl – ZL 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej zawartości, bezpiecznej pracy oraz do celów statystycznych. Korzystanie z plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klikając „Akceptuję” lub zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polityka prywatności i plików cookies.