Obywatelstwo za granicą – jakie dokumenty są potrzebne?

Uzyskanie obywatelstwa za granicą wiąże się z wieloma korzyściami. Zwłaszcza, że polskie prawo przewiduje możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa. Procedura uzyskania paszportu różni się jednak w zależności od kraju, w którym o to się chcesz ubiegać. To samo dotyczy niezbędnych dokumentów, a także rodzaju ich tłumaczeń.

Podwójne obywatelstwo w Polsce

Zgodnie z prawem, możesz posiadać podwójne obywatelstwo w Polsce. Posiadanie dwóch paszportów nie oznacza zwolnienia z obowiązków wobec państwa polskiego. Nie możesz tym samym sytuacji przedkładać obywatelstwa zagranicznego nad obywatelstwo polskie. W praktyce oznacza to, że nie możesz żądać od polskich organów administracji publicznej, aby postrzegali Cię jako obcokrajowca. W dalszym ciągu masz status Polaka i w taki też sposób jesteś traktowany.

Jak uzyskać obywatelstwo za granicą?

Posiadanie podwójnego obywatelstwa może wiązać się z określonymi korzyściami. Procedura nadawania paszportu jest jednak różna w odniesieniu do poszczególnych krajów. Niemcy są przykładem państwa, w którym obowiązuje prawo będące jednym z najbardziej rygorystycznych w całej Unii Europejskiej. Niezależnie jednak od kraju, zazwyczaj obowiązuje jeden wspólny przepis – musisz tam legalnie mieszkać przez określony czas, aby móc uzyskać zagraniczne obywatelstwo.

Obywatelstwo niemieckie

Prawo w Niemczech jest dosyć rygorystyczne i musisz spełnić szereg kryteriów, aby uzyskać obywatelstwo niemieckie. O jego nadanie możesz starać się tylko w trzech okolicznościach: poprzez pochodzenie, w wyniku długotrwałego pobytu lub poprzez małżeństwo z obywatelem/obywatelką Niemiec.

Obywatelstwo niemieckie poprzez pochodzenie

Jeżeli chociaż jedno z rodziców ma obywatelstwo niemieckie, to dziecko również je otrzymuje. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy obojga rodziców nie posiada niemieckiego paszportu. Wówczas należy wykazać, iż chociaż jeden z rodziców przebywał legalnie na terenie państwa przez minimum 8 lat. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to nadanie obywatelstwo nastąpi w momencie ukończenia 18. roku życia. W tym przypadku będziesz potrzebował dokumentów: swój akt urodzenia, a także potwierdzenie legalnego pobytu jednego z rodziców.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała, gdy urodziłeś się przed 1. stycznia 1975 roku. W takim przypadku możesz zostać obywatelem Niemiec wyłącznie po ojcu. Jeżeli jednak jesteś nieślubnym dzieckiem urodzonym przed 1. lipca 1993 roku, wówczas obywatelstwo otrzymujesz takie, jakie ma Twoja matka. Możesz starać się o nadanie takiego samego obywatelstwa, jakie ma ojciec, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: Twój ojciec jest Niemcem oraz przeprowadzono badania potwierdzające jego ojcostwo, zanim ukończyłeś 23. rok życia.

W powyższym przypadku będzie potrzebował dokumentów: swój akt urodzenia, akt ślubu rodziców wraz z niezbędnym tłumaczeniem oraz badania potwierdzające ojcostwo.

Udowodnienie pokrewieństwa z niemieckim przodkiem

Dużo ciężej jest uzyskać obywatelstwo niemieckie, powołując się na fakt, że Twój dziadek lub pradziadek takowe mieli. Musisz w takim przypadku udowodnić ciągłość pokrewieństwa, co dokonasz przedkładając niezbędne dokumenty. Są to zarówno akty ślubu, jak i akty urodzenia zarówno Twojego pradziadka, dziadka, a także rodziców. Ważną informacją jest fakt, że musisz postarać się o tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów, w przeciwnym razie niemieckie instytucje ich nie będą uznawać.

Obywatelstwo niemieckie poprzez długoletni pobyt

Znacznie więcej kryteriów będziesz musiał spełnić, jeśli chcesz uzyskać niemiecki paszport w wyniku długoletniego pobytu. Pierwszym warunkiem jest udokumentowanie, że od 8 lat nieprzerwanie mieszkasz w Niemczech. Dodatkowo musisz zdać egzamin z języka niemieckiego, ustroju politycznego, zwyczajów, kultury oraz historii i uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Masz obowiązek również udowodnić, że jesteś w stanie samodzielnie się utrzymać, bez finansowego wsparcia ze strony państwa.

W tym przypadku będziesz potrzebował dokumentów potwierdzających legalny pobyt przez 8 lat (m.in. umowy o pracę), dokumentujące aktualną sytuacją finansową oraz certyfikaty lub dyplomy potwierdzające znajomość języka niemieckiego. Musisz potwierdzić również fakt niekaralności – paszportu nie dostaniesz, jeśli w przeszłości ciążył na Tobie wyrok wydany w Niemczech.

Obywatelstwo poprzez małżeństwo

Obywatelstwo niemieckie możesz uzyskać również poprzez zawarcie związku małżeńskiego z Niemcem lub Niemką. Przy czym małżeństwo to nie może być fikcyjne, czyli zawarte wyłącznie w celu uzyskania paszportu. Tym samym całkowicie wykluczone są przypadki, w których trwa postępowanie rozwodowe lub jest ono w planach. O niemieckie obywatelstwo możesz starać się dopiero dwa lata po ślubie. Ten fakt nie zwalnia Cię również z obowiązku zdania testów językowych, a także udokumentowania swojej sytuacji zawodowej i niezależności finansowej od państwa.

Obywatelstwo USA

Paradoksalnie, uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego jest łatwiejsze, niż niemieckiego. Przede wszystkim przewidziano znacznie więcej okoliczności, w których jest to możliwe. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, jest wykazanie statusu stałego rezydenta na terenie USA przez minimum 5 lat. Musisz również udokumentować, że w tym czasie przynajmniej przez 30 miesięcy fizycznie przebywałeś na terenie Stanów Zjednoczonych. Zanim złożysz wniosek w danym dystrykcie lub stanie, musisz w nim mieszkać przez minimum 3 miesiące.

Nieco inne regulacje będą Cię dotyczyły, jeśli wszedłeś w związek z obywatelem Stanów Zjednoczonych. W takich przypadkach skraca się obowiązkowy pobyt z 5 do 3 lat, a także liczba miesięcy Twojego fizycznego pobytu na terenie USA z 30 do 18 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest to, aby ten związek nie był fikcyjny. Możesz spotkać się z nieuznaniem wniosku o naturalizację, jeśli jesteś w trakcie rozwodu lub postępowanie rozwodowe jest w planach.

Obywatelstwo amerykańskie przez urodzenie

Wystarczy urodzić się na terenie USA, aby automatycznie uzyskać amerykańskie obywatelstwo. Tak samo jest w przypadku, gdy urodzisz się poza granicami tego kraju, jednak oboje Twoich rodziców musi wówczas posiadać paszport Stanów Zjednoczonych. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy tylko jeden rodzic posiada to obywatelstwo. Wówczas muszą być spełnione łącznie następujące warunki: rodzic musi mieszkać na terenie USA minimum od 5 lat, w tym jego fizyczna obecność musi wynosić łącznie 2 lata.

Obowiązek posiadania dobrego charakteru moralnego

Popełnienie niektórych wykroczeń lub prowadzenie określonego stylu życia może zdyskwalifikować Cię do tego, aby uzyskać amerykańskie obywatelstwo. Przy czym brany jest pod uwagę wyłącznie okres 5 lat przed złożeniem wniosku o naturalizację. Przejawami braku posiadania tzw. “dobrego charakteru moralnego” są następujące zachowania:

  • prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości;
  • przebywanie w stanie nietrzeźwości przez większość czasu;
  • niepłacenie alimentów;
  • uprawianie prostytucji;
  • składanie nieprawdziwych oświadczeń;
  • uprawianie nielegalnego hazardu;
  • dopuszczanie się aktów terrorystycznych;
  • dyskryminowanie innych ludzi ze względu na rasę, wygląd, pochodzenie, poglądy lub przynależność do określonej grupy społecznej.

Obywatelstwo za granicą – najczęściej potrzebne dokumenty

W większości przypadkach obywatelstwo danego kraju uzyskasz, gdy potwierdzisz ślub z osobą posiadającą paszport kraju docelowego. Jeżeli zawarłeś je np. w Polsce, wówczas będziesz musiał przedłożyć akt ślubu wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Obowiązek posiadania przetłumaczonego dokumentu powstanie zawsze, gdy został on sporządzony w języku innym, niż obowiązującym w kraju o którego obywatelstwo chcesz się ubiegać.

Tłumaczeń przysięgłych będziesz potrzebować również w przypadku, gdy staniesz przed koniecznością udowodnienia linii pokrewieństwa z przodkiem. W takich okolicznościach przedkłada się akty ślubów oraz akty urodzenia, które z reguły sporządzone są w językach innych, niż kraju docelowego. Tłumaczenie aktu urodzenia będzie Ci potrzebne również w sytuacji, gdy możesz ubiegać się o nadanie obywatelstwa np. USA, jednak urodziłeś się poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Ĺ»adnych tłumaczeń nie będziesz za to potrzebować, chcąc dokumentować swoją sytuację finansową oraz potwierdzając wymagany czas legalnego pobytu. W takich przypadkach zazwyczaj będziesz dysponować niezbędnymi dokumentami, które są sporządzone w języku urzędowym kraju docelowego. Zazwyczaj będą to: odcinki wypłat, umowy najmu, deklaracje podatkowe oraz inne, które będą potwierdzały legalny pobyt. W wielu krajach musisz je złożyć już w momencie starania się o wydanie karty stałego pobytu, która będzie niezbędna w trakcie wnioskowania o nadanie obywatelstwa.

<